Etkinlik ve Dosya Arama Motoru


<div style="background-color: none transparent;"></div>

stajda gözlem örnekleri

arkada?lar açykö?retim 3.synyfta okuyorum,staj dosyasynda 2 çocu?un gözlenmesi isteniyor,nasyl bir form hazyrlayaca?ymy bilmiyorum.bilgisi olan arkada?lar varsa yardymcy olurlarsa çok sevinirim.çok az zamanym kaldy.:

 1. #1
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  21.Mart.2008
  Mesajlar
  6

  Wink stajda gözlem örnekleri

  arkada?lar açykö?retim 3.synyfta okuyorum,staj dosyasynda 2 çocu?un gözlenmesi isteniyor,nasyl bir form hazyrlayaca?ymy bilmiyorum.bilgisi olan arkada?lar varsa yardymcy olurlarsa çok sevinirim.çok az zamanym kaldy.:

 2. #2
  Çevirimdışı

  Üyelik tarihi
  22.Eylül.2007
  Mesajlar
  527

  Standart

  elimde bulunan örne?i ekliyorum umarym i?inize yarar


  EK-3
  GÜNLÜK ÇOCUK GÖZLEM FORMU

  Çocu?un Ady Soyady Tarih:
  Cinsiyeti: Erkek Gözlemi Yapanyn
  Do?um tarihi: Ady-Soyady:
  Ya?y:4  Dü?ünceler  Zihinsel Geli?im Egemen ana renklerde kyrmyzy ve saryyy tanyyabiliyor fakat maviyi ço?u zaman ye?ille kary?tyrdy.
  Üç de?i?ik ?eklin (kare,daire,üçgen) ismini biliyor. Kary?yk olarak soruldu?unda isimlerini do?ru söylüyor.
  Birden be?e kadar ritmik olarak sayabiliyor.

  Dil Geli?imi
  Günlük ya?amda yapty?ymyz hareketleri resimlerle ili?kilendirebiliyor.
  Yapty?y bir resmi anlatabiliyor.
  V, m, r gibi harfleri çykarmada zorlanyyor.  Psiko-motor Geli?im
  Yardymsyz kalem tutabiliyor.
  Modele bakarak daire ve üçgen çizebiliyor fakat kare çizemiyor.
  Bir ?eklin synyrlaryny ta?yrmadan boyayamyyor.  Öz bakym Becerilerinin Geli?imi
  Elini yüzünü tek ba?yna yykayyp kurulayabiliyor.
  Yemek yerken çataly düzgün kullanamyyor.
  Uyku saatinde aralyksyz üç saat uyudu.  Sosyal ve Duygusal Geli?im
  Adyny, soyadyny, annesinin ve babasynyn adyny söyleyebildi.
  Ba?ka çocuklarla hayali oyunlar oynady.
  Söylenen ?arkylara e?lik ediyor.

  EK-3

  GÜNLÜK ÇOCUK GÖZLEM FORMU

  Çocu?un Ady Soyady: Tarih:
  Cinsiyeti: Erkek Gözlemi Yapanyn
  Do?um tarihi: Ady-Soyady:
  Ya?y:4  Dü?ünceler  Zihinsel Geli?im
  Egemen yap-bozun parçalaryny yerle?tirirken zorlanmady.
  Büyük-küçük farklylyklaryny rahatlylykla ifade edebildi.
  Ben yönerge verdi?imde mavi, kyrmyzy ve sary renkleri kendisi bulmak yerine arkada?laryny beklemeyi tercih etti.  Dil Geli?imi
  Egemen geceleri-gündüzleri neler yaptyklaryny ifade ederken genelde üç kelimeden olu?an cümleler kurdu.
  “Buraya annemle geldim. Burda kahvalty yaptym.”
  Anlatty?y olaylar birbiri ile ba?lantyly idi.  Psiko-motor Geli?im
  Topuk-parmak ucu temasy ile yürürken zorlandy. Üç kez üst üste çift ayak syçraya bildi.
  Makasla geli?i güzel ?ekiller kesti.  Öz bakym Becerilerinin Geli?imi
  Giysilerini giyerken yardymsyz giyinemedi.
  Kaza?yny ters giydi.
  Yeme?ini ayrym yapmadan hepsini yedi.
  Sosyal ve Duygusal Geli?im
  Egemen syraya girip kurally oyunlar oynamak istemedi.
  Müzik e?li?inde kendini rahat hissetti?i oyunlardan daha çok zevk aldy.
  4 ya? grubunun 23 Nisan gösterisinde sahnede heyecanlanmadan ve ?a?yrmadan ?iirini okudu.
  EK-3

  GÜNLÜK ÇOCUK GÖZLEM FORMU

  Çocu?un Ady Soyady: Tarih:
  Cinsiyeti: Erkek Gözlemi Yapanyn
  Do?um tarihi: Ady-Soyady:
  Ya?y:4  Dü?ünceler  Zihinsel Geli?im
  Egemen bu hafta ki etkinlikte giysilerin yerini hyzla buldu ve yapy?tyrdy.
  Ben bir renk söyledi?imde (ana-ara renk) ayny renk giysiyi bulmakta biraz yava?ty.  Dil Geli?imi
  Atatürk panosunu olu?tururken, Atatürk ile ilgili anlatmak istedi?i bir çok konu vardy ama kelime darcy?y yetersiz geldi?i için çok zorlandy.
  Ben öykümü anlatyrken syk syk sözümü keserek kendi hayali ?apkalaryny anlatmak istedi.  Psiko-motor Geli?im


  Egemen parmak ucunda yürüyemedi.
  Panoyu süslemek için ka?yda bir tane üçgen çizip verdi?imde ise onu düzgün kesemedi.rast gele parçalarla panoyu süsledi.

  Öz bakym Becerilerinin Geli?imi
  Basit i?lere (su getirmek, oyuncak getirmek v.b.) yardym edebiliyor.
  Yç çama?yrlaryny çykartyp giyebiliyor.
  Ayakkabylaryny giyebiliyor.

  Sosyal ve Duygusal Geli?im
  Syra beklemeyi bilmiyor.
  Dans etkinli?inde ?apkayy hep kendisine uzatmamy istedi.
  Özellikle ona bir sorumluluk verip, bana bir ?eyler hatyrlatmasyny ve etkinlik uygularken bana yardymcy olmasyny istedi?im zaman sorumluluklaryny yerine getirdi.

  EK-3

  GÜNLÜK ÇOCUK GÖZLEM FORMU

  Çocu?un Ady Soyady: Tarih:
  Cinsiyeti: Erkek Gözlemi Yapanyn
  Do?um tarihi: Ady-Soyady:
  Ya?y:4


  Dü?ünceler  Zihinsel Geli?im  Egemen isimleri söylendi?inde alty adet nesnenin ne i?e yaradyklaryny söyleyebildi.
  Olaylary birbiri ile ili?kilendirebildi. Özellikle fen etkinli?inden sonra anlady?yny bana ifade ederken oldukça heyecanlyydy ve di?er çocuklara göre daha etkindi.
  Dil Geli?imi
  Bilgisayary, özelliklerini, nerede gördü?ünü uzun bir süre arkada?laryyla bana anlatmaya çaly?ty.
  Bilgisayar sözcü?ünü söylemekte zorlandy.
  ?arky söylemeyi çok seviyor. Bu yüzden yeni ö?rendi?i bir ?arkyyy çok kolay hafyzasyna yerle?tirebiliyor.  Psiko-motor Geli?im
  Topuk parmak ucu yürürken zorlandy. sa? aya?y ile ikinci adymy attyktan sonra düz yürümeye ba?lady.
  Ypi bardakta açylan bir delikten geçiremedi.
  Çift ayak syçrarken bu hafta daha iyiydi.  Öz bakym Becerilerinin Geli?imi
  Yemek yerken üzerine döktü?ünde benden temizlemek için yardym istedi.
  Elini yüzünü yykarken oldukça özenliydi.
  Suyunu kendi koyabildi.
  Hiç uyumak istemedi ve gürültü yaparak arkada?laryny rahatsyz etti.


  Sosyal ve Duygusal Geli?im
  Egemen bugün çok saldyrgandy. Arkada?larynyn istemedi?i hareketlerine kar?y sert tepkilerde bulundu. Bu yüzden bir arkada?yny sandalyeden itti.
  Gün boyu “Bir daha gelmeyece?im!” cümlesini tekrarlady.
  Etkinliklere katyldy fakat durumlary kendine göre yönlendirmek istedi.
  EK-3

  GÜNLÜK ÇOCUK GÖZLEM FORMU

  Çocu?un Ady Soyady: Tarih:
  Cinsiyeti: Erkek Gözlemi Yapanyn
  Do?um tarihi: Ady-Soyady:
  Ya?y:4  Dü?ünceler  Zihinsel Geli?im


  GELMEDY  Dil Geli?imi  Psiko-motor Geli?im  Öz bakym Becerilerinin Geli?imi  Sosyal ve Duygusal Geli?im
  EK-3

  GÜNLÜK ÇOCUK GÖZLEM FORMU

  Çocu?un Ady Soyady: Tarih:
  Cinsiyeti: Erkek Gözlemi Yapanyn
  Do?um tarihi: Ady-Soyady:
  Ya?y:4  Dü?ünceler  Zihinsel Geli?im
  Gözleri kapaly iken arkada?larynyn seslerini tanydy.
  Somut olarak gözle görülür farklary (ses farklylyklary, ?i?elerin özellikleri) ayyrt edebildi.
  Birden fazla olan nesneleri ço?ul olarak ifade edebildi.  Dil Geli?imi
  Egemen artyk “Ben” sözcü?ünü kullanarak kendini anla?ylyr bir ?ekilde ifade edebiliyor.
  Sesinin tonunu ve hyzy ayarlayarak konu?abildi.
  Ba?yrarak konu?urken “Alçak sesle konu?” denildi?inde sesinin tonunu azaltabildi.  Psiko-motor Geli?im
  Syvylary bir kaptan di?erine bo?altabildi.
  Kollaryny kullanarak ip kurdeleleri gibi nesneleri çevirme hareketlerini yapabildi ve özgün figürler sergiledi.
  ?i?eler vurarak ritmik hareketler yapmaya çaly?ty ama çok yava?ty.  Öz bakym Becerilerinin Geli?imi
  Egemen pantolonun kemerini takarken benden yardym istedi.
  Giysilerini giyerken vücudunun kysymlaryny bana gösterdi ( kol,bacak, göz v.b.).
  Giysilerini yslatmadan elini ve yüzünü yykady.
  Bugün çoraplaryny da yardymsyz düzgün bir ?ekilde giymi?ti.
  Sosyal ve Duygusal Geli?im
  Egemen bugün marakasla ritim tutarken syrasyny bekledi ve arkada?larynyn ritimlerine e?lik etti.
  Serbest etkinlik saatinde arkada?laryny çevresine toplayarak bir oyun ö?retece?ini söyledi. Bu hepsinin bildi?i bir oyun olsa da egemen, oyunun kurallaryny de?i?tirerek kendince bir oyun anlatty.

 3. #3
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  18.Mart.2008
  Mesajlar
  3

  Standart te?ekkür

  Ellerinize sa?lyk sanyrym i?imize yarayacak...

 4. #4
  Çevirimdışı
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  08.Ocak.2010
  Mesajlar
  3

  Standart

  teşekkürler.....

 

 

Bu Konu için Etiketler


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353